پرسه در دم پل آمل دهه ی ۱۳۳۰ خورشیدی ترانه ی ته گره ته امشو برو دبستان دانش آمل – سال ۱۳۱۶ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ عکس یادگاری مقابل پل معلق آمل سال ۵۲ عکس یادگاری دانش سرای پسرانه مقدماتی سال ۵۴ عکس یادگاری روز برفی پل معلق آمل  سال ۱۳۵۴ اردوی پیش آهنگی دانش سرای مقدماتی پسران آمل سال ۱۳۵۵

» 2014 » دسامبر