عکس يادگاري از عروسي محمد تقي واحدي

 

عکس يادگاري از عروسي محمد تقي واحدي

 

عکس يادگاري از عروسي محمد تقي واحدي

از راست مرحوم نعمت اله حسين زاده – غلامعلي واحدي – محمد تقي واحدي – حمزه رضائي

با تشکر از حمزه رضائي