مراسم افتتاح دانش سرای مقدماتی آمل سال ۵۰ جشن پرستار دهه ۵۰ شب نشینی فرهنگی سال ۴۷ جشنی در دبیرستان آبان ۴۱ دبیران مدارس بهمن ۴۱ دبیرستان طبری سال ۴۱ دفتر دبیرستان طبری سال ۴۳ کوی دانشگاه سال ۳۷ فرهنگیان دهه ۴۰ فرهنگیان دهه ۴۰ حاضرین جشن سال ۵۱ دبیران دبیرستان طبری سال ۴۱ عکس یادگاری سال ۳۹ فرهنگیان آذر ماه ۱۳۳۷ مسابقات دو و میدانی دهه ۴۰ جمع ورزشکاران دهه ۴۰ تیم بسکتبال آمل حدود سال ۴۰ اجرای موسیقی سال ۵۰ اجرای موسیقی سال ۱۳۴۸ اجرای موسیقی سال ۵۱

» حسن غفوری