نوجوانان سال ۴۲ اجرای موسیقی سال ۴۸ تیم بوکس آمل دهه ۴۰ تیم والیبال آمل قهرمان استان مازندران سال ۵۲ دوچرخه سواری دهه ۱۳۲۰ تیم بسکتبال دانش آموزی آمل سال ۳۶ تیم بسکتبال آمل سال ۴۵-۴۴ پرسنل و دانش آموزان دبستان فرهنگ سال ۴۳ تیم فوتبال ۱۴/۱۲/۱۳۳۷ تیم والیبال آمل دهه ۳۰ مسابقه کشتی دهه ۳۰ تیم فوتبال دهه ۳۰ تیم بسکتبال آموزشگاههای آمل سال ۳۶-۳۵ تیم کشتی آمل با حضور امامعلی حبیبی سال ۳۹-۳۸ جمع ورزشکاران دهه ۳۰ تیم فوتبال آمل دهه ۴۰ رژه ورزشکاران دهه ۲۰ تیم والیبال آمل دهه ۴۰ تیم والیبال آمل دهه ۵۰ تیم ورزشی آمل سال ۱۳۳۴

» حسن غفوری