تیم بسکتبال آمل سال ۳۶-۱۳۳۵ تیم والیبال آمل سال ۱۳۲۷ تیم بسکتبال آمل سال ۱۳۳۷ تیم بسکتبال آمل دهه ۱۳۴۰ جمعی از ورزشکاران آمل سال ۱۳۳۷ تیم بسکتبال آمل سال ۱۳۳۶ تیم والیبال آمل دهه ۴۰ تیم والیبال آمل دهه ۱۳۲۰ جشن درختکاری سال ۱۳۴۷ دهه ۴۰ مدیر و معلمین دبستان فرهنگ آقای دکتر سید محمد حکیمی نیاکی ۱۳۰۲ اعضای انجمن و ورزشکاران دبستان شاهدخت سال ۱۳۲۷ آملیهای دانشسرای مقدماتی گرگان سال ۱۳۴۱ عشرت آباد سال ۴۱ عکس یادگاری خانواده سال ۱۳۳۶ کاروان آملی ها حج تمتع سال ۱۳۴۷ مراسم سوگند پزشکان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۴۸ شهادتنامه پایان تحصیلات چهار ساله ابتدایی سال ۱۳۳۵ دانشجویان آملی دانشگاه تهران سال ۱۳۴۷ گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله اول دبیرستان ۱۳۱۹

» حسن غفوری