جوانان سال ۴۰ عکاسی دریا دهه ۴۰ مامورین فنی سازمان آب شهرداری آمل خدمت سربازی – ۱۳۱۲ زنده یاد سید محمد سجادی شاهاندشتی بروشور نمایشنامه در حضور باد – ۱۳۵۵ بروشور نمایشنامه جان نثار – ۱۳۵۳ بروشور نمایشنامه کوفا – ۱۳۵۶ تئاتر دهه ۵۰ مقاله در باره تئاتر دهه ۵۰ تئاتر دهه ۱۳۵۰ ابراهیم بکش کل قربون خیابانهای آمل آق عمو درویش دهه ۴۰ محوطه پل هیئت برگزاری مراسم عاشورای طایفه نیاکی نماز میت آیت اله حاج شیخ ابوالقاسم رجایی لیتکوهی قباله ازدواج – سال ۱۳۱۱ مسابقه خوانندگی دبیرستان پهلوی

» حسن غفوری