جمع دوستان سال ۱۹/۲/۱۳۴۲ پدرو پسر سال ۱۳۳۰ یاران را چه شد ؟ یاد ایام سال ۱۳۴۶ روزی روزگاری الیمستان لهاش سال ۱۳۳۶ عکس یادگاری سال ۴۳ وزنه برداران آ مل در مسابقات گنبد سال ۵۳ وزنه برداران آمل سال ۵۵ مسابقه والیبال بین تیم دبستان بامداد و دبستان مهر سال ۳۸ تیم وزنه برداری آمل سال ۵۴ فوتبالیست معروف ایران سال ۴۸ بازدید از کمپ شرکت نفت محمود آباد دهه ۴۰ پذیرایی از فرزندان کارگران شرکت نفت در کمپ محمود آباد دهه ۴۰ دانش آموزان شاغل در اردوی کمپ نفت محمود آباد تابستان دهه ۴۰ بوکسورهای دهه ۴۰ بوکسور های دهه ۴۰ گواهینامه دوچرخه سال ۴۸ جوانان آمل و محمود آباد شاغل در کمپ شرکت نفت سال ۴۷ تیم کشتی سال ۱۳۴۶

» حسن غفوری