تیم والیبال آمل دهه ۵۰ سال ۱۳۵۴ دبستان شیخ محله نمارستاق گروه تئاتر و مسئولین سال ۵۳ مسجد نیاکی آمل نمایشنامه جان نثار نمایشنامه پهلوان اکبر میمیرد نمایشنامه پاتوق تئاتر سال ۵۰ معافیت پزشکی – ۱۳۵۱ نمایش نامه بچه ها و سگ ها پل معلق بتونی -۱۳۵۳ بروشور نمایشنامه در حضور باد – ۱۳۵۵ بروشور نمایشنامه جان نثار – ۱۳۵۳ بروشور نمایشنامه کوفا – ۱۳۵۶ تئاتر دهه ۵۰ مقاله در باره تئاتر دهه ۵۰ تئاتر دهه ۱۳۵۰ گروه هنری پریش گروه تاتر آمل خانه پیش آهنگ زیارت – ۱۳۵۳

» دهه پنجاه خورشیدی