دکتر محمد تقی شمس امیری دانش آموزان سیکل اول دبیرستان پهلوی آمل – سال ۱۳۱۸ خورشیدی مدرسه دانش ۱۳۱۶ آقای دکتر حکیمی – عهد پهلوی اول خانه آقای حکیمی در اسپه کلا آیت الله حاج میرزا ابولحسن پیشنماز ورزش دانش آموزان در محوطه ی میر بزرگ سال ۱۳۱۴ شناسنامه قدیمی صادره در سال ۱۳۰۹ خانم نیره ناهید دبستان دانش آمل – سال ۱۳۱۶ دبستان ملی دانش (تکیه اسک) ۱۳۰۸ خورشیدی امیر مکرم در کهن سالی صورتحساب به خط سیاق سال ۱۳۱۵ وصیت نامه حدود سال ۱۳۱۲۰-۱۳۱۵ عکس یادگاری سال ۱۳۱۴-۱۳۱۳ سرباز سال حدود ۱۲۹۰ عکس یادگاری حدود سال  ۱۳۲۰-۱۳۱۹ خانواده جراح زاده سال حدود ۱۳۱۷ اجازه نامه طبابت سال ۱۳۰۸ هنر پیشه و کارگردان آملی سینما سال ۱۳۱۸

» سالهای 1304-1320