عروس و داماد در چشمه غلغلی لار 1269 خورشیدی

عروس و داماد هداوندی در مرتع چشمه غلغلی لار که اکنون حتما نام دیگری دارد

سفر ناصرالدین شاه به لار – چشمه غلغلی لار – تیر 1269 خورشیدی