شاهاندشت سال ۱۳۳۰ خورشیدی نقشه قدیمی دهستان امیری لاریجان شهرداری رینه دهه ی سی خورشیدی مدرسه شاهاندشت دهه ی ۵۰ توریست های خارجی در پلور دهه ی ۴۰ عکس یادگاری از لاسم پل قاجاری رودخانه هراز کاروانسرا جاده ی هراز ترانه های مردمی مازندرانی – نمونه موردی چلاو بررسی باستان شناختی نقش برجسته ناصرالدین شاه در کنار جاده هراز آمل عکس یادگاری ییلاق خوش واش حاج محمد هادی ابراهیمی در سن ۱۰۰ الگی در ییلاق خوش واش سال ۶۰ عکس یادگاری جوانان طایفه اسک در امام زاده علی پشنک عکس الیمستان سال ۱۳۳۹ الیمستان سال ۱۳۳۹ عکس یادگاری سال ۱۳۴۲-ییلاق سنگچال عکس یادگاری سال ۱۳۴۲ – ییلاق سنگچال شکل شاه در دوره قاجار سفر ناصرالدین شاه به لار سفر شکار ناصرالدین شاه به لار – سال ۱۲۶۹

» ییلاق ها