آب گرم لاریجان (اسک؟) – عهد قاجار

abgarrm

 

این عکس توسط آنتوان سوریوگین عکاس اتریشی عصر ناصرالدین شاه گرفته شده است

با توجه به این که در برخی از عکس های دوره قاجار، برای آب اسک هم از واژه آبگرم استفاده شده است مشخص نیست که اینجا دقیقا آب گرم لاریجان است یا آب اسک

چشمه های آب گرم (آب اسک ؟)

abe-garm-cheshmeh

این عکس توسط آنتوان سوریوگین عکاس اتریشی عصر ناصرالدین شاه گرفته شده است

با توجه به این که در برخی از عکس های دوره قاجار، برای آب اسک هم از واژه آبگرم استفاده شده است مشخص نیست که اینجا دقیقا آب گرم لاریجان است یا آب اسک