بازدید بازاریان از بیمارستان آمل- سال 1351

forooghi-malekzadeh

آقايان يحيي فيروزي – ساروي – فروغي-  مرشد زاده – ملک زاده –  اصغر فيروزي – رضايي – و نفر جلو آقاي جلال  مجد موسس چاپخانه مجد و  …… در عکس ديده مي شود .