دانش آموزان سیکل اول دبیرستان پهلوی آمل – سال ۱۳۱۸ خورشیدی سید فضل الله جلالی مقدم شاهاندشتی میرزا جمال رسولی مدرسه دانش ۱۳۱۶ ورزش دانش آموزان در محوطه ی میر بزرگ سال ۱۳۱۴ خانم نیره ناهید دبستان دانش آمل – سال ۱۳۱۶ دبستان ملی دانش (تکیه اسک) ۱۳۰۸ خورشیدی

» دانشمند