بازدید محمدرضا پهلوی از آمل – سال ۱۳۲۷ بازدید محمدرضا پهلوی از آمل بازدید محمدرضا پهلوی از آمل بازدید شاه از بیمارستان ۱۳۲۷

» شاه