عکس یادگاری دبیران اجرای تئاتر دانش آموزی – ۱۳۴۹ تئاتر در دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۹ کلاس ششم ابتدایی دبستان بامداد – ۱۳۴۲ دبستان فرهنگ – ۱۳۲۷ مدرسه پاشاکلا دبستان شادخت – دهه ۲۰ مدرسه رودبار هراز پی آمل اولین مدرسه جدید آمل – سال ۱۲۸۸ خورشیدی اولین مدرسه ابتدایی مجانی آمل سال ۱۳۰۹

» مدرسه