مدرسه رودبار هراز پی آمل

roodbar-school-40s

مدرسه روستای رودبار هراز پی آمل. با حضور حاج ابولحسن تجن جاری و آقای لطف ا… ولایی که هردو از قدیمی ترین و معروف ترین فرهنگیان آملی بشمار میروند. خیلی از بچه ها که در مدرسه ابتدایی تقوا درس خوانده اند باید با آقای ولایی خاطراتی داشته باشند. — ‎  با تجن جاری‎, ‎‎رحمت الله ولایی‎, دبیر لطف الله ولایی و  ‎ولایی‎‎.‎

 با تشکر از آقای فاضل نوا به خاطر این که این عکس را در اختیار سایت قرار دادند