مغازه چراغسازي سبزه میدان

noorani-cheragh

اين عکس از مغازه چراغسازي آقاي نوراني در سبزه ميدان آمل گرفته شده است
با تشکر از سرکار خانم قاسمي براي اين که اين عکس را در اختيار سايت قرار دادند