شناسنامه قدیمی سال 1349

2222

این شناسنامه متعلق به علی گدا آقاجانی ، متولد 1270 می باشد – شناسنامه اول ایشان در سال 1308 صادر که در سال 1349/01/22 تقاضای شناسنامه جدید نمودند که در قسمت توضیحات تعویض شناسنامه بیان شده است .
صفحه دوم این شناسنامه تصویری از  تعداد فرزندان و همسران میباشد