دکتر محمد تقی شمس امیری شاهاندشت سال ۱۳۳۰ خورشیدی ژاندارم دهه های ۲۰ و ۳۰ خورشیدی نقشه قدیمی دهستان امیری لاریجان شهرداری رینه دهه ی سی خورشیدی مدرسه شاهاندشت دهه ی ۵۰ نقاشی آبرنگ از پل قدیم آمل در ۱۹۰ سال پیش دانش آموزان سیکل اول دبیرستان پهلوی آمل – سال ۱۳۱۸ خورشیدی دعوای یور و یر توریست های خارجی در پلور دهه ی ۴۰ مشاغل قدیم آمل – ۱ قاسم هاشمی نژاد ۱۳۱۹-۱۳۹۵ گروه سرود فولکلور آمل – سال ۱۳۵۰ قرآن وقف شده به تکیه امیری لاریجان – ۱۲۸۰ خورشیدی عبدالعلی لطفی گواهی نامه اکابر ۱۳۳۸ تمرین فوتبال – کمانگرکلا هراز پی اغوز کا نامه اداری مالیات قریه تیریجان بلوک دابوی آمل  سال ۱۲۹۸ خورشیدی سفرنامه مازندران غلام حسین افضل الملک سال ۱۲۹۳ خورشیدی

» مهدی شهداد