اجرای موسیقی خانه پیش آهنگ آمل گروه هنری پریش اجرای موسیقی دبیرستان پهلوی گروه تاتر آمل خانه پیش آهنگ مسجد جامع آمل – ۱۳۲۷ کلاس ششم ابتدایی دبستان بامداد – ۱۳۴۲ اماکن کسبی عمومی آمل – ۱۳۲۷ دیپلم ماشین نویسی – ۱۳۴۱ گذری بر تاریخچه عکاسی در آمل بابا رمضان خیابان های آمل دهه ۴۰ خورشیدی آقای فضل اله منوچهری

» حسن غفوری