عکس یادگاری در ییلاق پلور دهه ۴۰ عکس یادگاری (محله اسپه کلا آمل) دهه ۴۰ دوستان قدیم دهه ۲۰ حسن غفوری از میان ما رفت محرم سال ۱۳۳۰ امیری سفلی امیری سفلی سال ۱۳۳۰ فیروزکلا سال ۴۴-۴۳ باغ کشاورزی عاشورا سال ۱۳۳۰ منطقه امیری سفلی مجلس عروسی در فیروزکلا سال ۳۷ دانش آموزان فیروزکلا و حومه سال ۴۳ سیزده بدر سال ۴۴ رجب رینگو !! غلام !! ما نمانیم و عکس ما ماند سال ۱۳۳۴ جمع دوستان سال ۱۹/۲/۱۳۴۲ پدرو پسر سال ۱۳۳۰ یاران را چه شد ؟ یاد ایام سال ۱۳۴۶ روزی روزگاری الیمستان لهاش سال ۱۳۳۶

» افراد و شخصیت ها