مراسم عروسي روستاي فيروزکلا سال 1344

 

مراسم عروسي روستاي فيروزکلا سال 1344

 

مراسم عروسي روستاي فيروزکلا سال 1344

از راست به چپ خانمها : سوري شکري – فرنگيس طبري – ثريا شکري – شهناز شکري – فرهناز شکري  – شهري سليماني – آذر شکري

رديف اول از راست آقاي حسين شکري  در عکس شناسايي شده اند .

با تشکر از آرش احمديان که اين عکس را در اختيار سايت قرار داده اند