مغازه های سبزه میدان آمل قبل از آتش سوزی دهه ۳۰ خیابان آموزش پرورش آمل سال ۱۳۴۶ عکس یادگاری در حیاط مدرسه یکی از روستاهای آمل سال ۴۸ رودخانه اداره برق دهه ۵۰ خانم متولی تکیه اسک  دهه چهل روستای رزکه دهه ۴۰ تا ۵۰

» 2014 » ژوئن