نقاشی آبرنگ از پل قدیم آمل در ۱۹۰ سال پیش دانش آموزان سیکل اول دبیرستان پهلوی آمل – سال ۱۳۱۸ خورشیدی

» 2016 » نوامبر