گواهی نامه ششم ابتدایی سال ۱۳۱۶ گواهی نامه آموزش فنی سال ۱۳۲۹ سال ۱۳۳۲ پرسنل شهربانی سابق سال ۱۳۵۴ دبستان شیخ محله نمارستاق دهه ۱۳۲۰ هیئت در انتظار آمدن محمد رضا پهلوی جلسه راهنمایان پیکار با بی سوادی آمل دهه ۴۰ دبستان دولتی ناموسده دهه ۴۰ آملیهای فارغ  التحصیل دانشسرای مقدماتی گرگان سال ۴۱ کسبه دهه ۱۳۳۰ جشن صد سالگی عکس یادگاری دبیران دانش آموزان برتر سال ۴۶ بازاریان آمل سال ۱۳۳۵ کشتی گیران سال ۴۰ تیم کشتی آمل سال۴۱ تیم کشتی آمل سال ۴۶ عکاس در حال روتوش سال ۴۸ پروانه کسبی سال ۴۸ گروه تئاتر و مسئولین سال ۵۳ کارکنان بانک ملی دهه ۴۰

» حسن غفوری