سکه ی نقره ضرب شده در آمل – سال ۷۰۴ قمری

» قدیمتر از قاجار