شاهاندشت سال ۱۳۳۰ خورشیدی ژاندارم دهه های ۲۰ و ۳۰ خورشیدی شهرداری رینه دهه ی سی خورشیدی دعوای یور و یر قاسم هاشمی نژاد ۱۳۱۹-۱۳۹۵ عبدالعلی لطفی گواهی نامه اکابر ۱۳۳۸ رییس اداره ثبت احوال آمل – دهه ی چهل خورشیدی عکس از تیم والیبال در گنبد کاووس سال ۱۳۳۷ رژه ورزشکارا در گرگان سال ۱۳۳۸ عکس از تیم والیبال آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷ مسابقه والیبال سال ۱۳۳۸ تیم والیبال دبیرستان طبری قهرمان آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷ مشاغل در سال های دهه سی خورشیدی آمل زایمان در سال های دهه سی خورشیدی آمل حمام گروسی آمل در دهه ی سی خورشیدی پرسه در دم پل آمل دهه ی ۱۳۳۰ خورشیدی دانش آموزان سال چهارم ریاضی دبیرستان محمد طبری شهرستان آمل سال ۱۳۳۹ عکس یادگاری جوانان طایفه اسک در امام زاده علی پشنک عکس الیمستان سال ۱۳۳۹

» دهه سی خورشیدی