نقشه قدیمی دهستان امیری لاریجان نقاشی آبرنگ از پل قدیم آمل در ۱۹۰ سال پیش قرآن وقف شده به تکیه امیری لاریجان – ۱۲۸۰ خورشیدی نامه اداری مالیات قریه تیریجان بلوک دابوی آمل  سال ۱۲۹۸ خورشیدی سفرنامه مازندران غلام حسین افضل الملک سال ۱۲۹۳ خورشیدی پل قاجاری رودخانه هراز کاروانسرا جاده ی هراز ترانه های مردمی مازندرانی – نمونه موردی چلاو بررسی باستان شناختی نقش برجسته ناصرالدین شاه در کنار جاده هراز آمل شکل شاه در دوره قاجار سفر ناصرالدین شاه به لار سفر شکار ناصرالدین شاه به لار – سال ۱۲۶۹ پدرو پسر حدود سال ۱۲۹۶ بدون شرح دکتر سیدمحمد حکیمی نیاکی آرامگاه میر قوام الدین مرعشی (میر بزرگ)سال ۱۲۶۵ ه ش جمعی از بزرگان آمل و دیگر نقاط مازندران زمان مشروطیت جمعی از روحانیون و مردم حدود سال ۱۲۷۰ افتتاح حسینه حاج سید ابراهیم شاهاندشتی گواهی مالکیت فاطمه سلطان خانم – ۱۲۶۴ خورشیدی

» دوره قاجار