تمرین فوتبال – کمانگرکلا هراز پی مدرسه پاشا کلا دشت سر دهه ۴۰ عروسی دهه ۵۰ کیله کردن برنج دهه ۴۰ تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ تلم – بلیران ۱۳۵۰ دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی روستای دوتیره آمل بهمراه آموزگارشان دهه ۵۰ تعزیه دهه ۵۰ سرباز دهه ی ۲۰ سرباز ۱۳۰۵-۱۳۱۰ نخل گردانی رودبار –  دهه ۴۰ معافیت پزشکی – ۱۳۵۱ امام زاده هاشم لاریجان – ۱۳۴۲ خانه ارباب در آب اسک – ۱۳۴۹ آب اسک – ۱۳۴۹ خانوادگی – دهه ۴۰ بازگشایی شرکت تعاونی روستا – ۱۳۴۶ افتتاح شرکت تعاونی پاشاکلای دشت سر ۱۳۴۶ مدرسه پاشاکلا دشت سر – دهه ۴۰

» روستاها