نقاشی آبرنگ از پل قدیم آمل در ۱۹۰ سال پیش قاسم هاشمی نژاد ۱۳۱۹-۱۳۹۵ گروه سرود فولکلور آمل – سال ۱۳۵۰ مهربان خفته اجرای موسیقی ۱۳۵۰ کنسرت در سالن پیشاهنگی آمل سال ۱۳۵۰ مرحوم حسن غفاری (سقا) سال ۴۸ گروه پیش آهنگی آمل دهه ۵۱ تئاتر دهه ۴۰ تئاتر در حضور باد سال ۵۴ تئاتر آمل سال ۵۰ تئاتر آمل دهه ۴۰ تئاتر در آمل دهه ۴۰ تئاتر سال ۵۴ اجرای موسیقی سال ۵۰ اجرای موسیقی سال ۱۳۴۸ اجرای موسیقی سال ۵۱ اجرای موسیقی سال ۴۸ گروه تئاتر و مسئولین سال ۵۳ تئاتر سال ۱۳۴۱

» هنر و هنرمندان