رژه سپاهیان دانش در آمل سال ۱۳۴۰ پلیس ترافیک آمل – سال ۱۳۳۸

» آمل