ورزشکاران آموزشگاههای آمل در مسابقات گنبد سال ۱۳۳۷ تیم ورزشی آمل دهه ۳۰ تیم بسکتبال دانش آموزی آمل سال ۳۶ تیم بسکتبال آموزشگاههای آمل سال ۳۶-۳۵ تیم بسکتبال آمل سال ۳۶-۱۳۳۵ تیم بسکتبال آمل سال ۱۳۳۷ تیم بسکتبال آمل – سال ۱۳۳۹

» ابراهیمی