ارباب در روستا

arbab

لطفا اگر کسی در باره این عکس اطلاعات دقیقی دارد در زیر این عکس  به صورت توضیح ارائه دهد. با توجه به اختلاف نظر زیاد در باره این عکس چه از نظر نام شخصیت ها و چه از نظر تحلیل و قضاوت راجع به شخصیت اصلی عکس، نیاز به کارشناسی بیشتر توسط دوستانی دارد که در حیطه تاریخ آمل کار کرده اند.