اردوی دانش آموزی کرسنگ سال ۱۳۵۴ اردوی ناصرالدین شاه در دره لار برای شکار اردو

» اردو