دبستان ملی دانش (تکیه اسک) ۱۳۰۸ خورشیدی خانه ارباب در آب اسک – ۱۳۴۹ آب اسک – ۱۳۴۹ کارت پستال کامل آب اسک – سال ۱۳۰۲ کارت پستال اسک – ۱۳۰۲ خورشیدی

» اسک