نقشه قدیمی دهستان امیری لاریجان قرآن وقف شده به تکیه امیری لاریجان – ۱۲۸۰ خورشیدی

» امیری