گروه سرود فولکلور آمل – سال ۱۳۵۰ بروشور نمایشنامه در حضور باد – ۱۳۵۵ بروشور نمایشنامه جان نثار – ۱۳۵۳ بروشور نمایشنامه کوفا – ۱۳۵۶ مقاله در باره تئاتر دهه ۵۰ گروه تاتر آمل خانه پیش آهنگ اجرای تئاتر دانش آموزی – ۱۳۴۹ تئاتر در دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۹ اجرای تئاتر در آمل – ۱۳۱۶

» تئاتر