آمل از فراز منبع دخانیات – ۱۳۴۰ پرتره با قلم سیاه – دوره رضاشاه خبرنگاران – ۱۳۴۰ روزنامه پست تهران – ۱۳۴۴ مصاحبه با شاعر – ۱۳۴۶ مصاحبه با خانم دکتر بنایی و همسر استاندار گیلان – ۱۳۴۷ بازدید اداری – سال ۱۳۴۵ کارت خبرنگاری – ۱۳۴۶ دیپلم ماشین نویسی – ۱۳۴۱ مصاحبه محمدعلی توللی با چامه سرا -۲ مصاحبه محمدعلی توللی با زنده یاد چامه سرا -۱ بازدید رئیس فرهنگ از مدرسه روستا – ۱۳۴۶ رئیس فرهنگ و رئیس هیات کشتی آمل – دهه ۴۰ تیم پینگ پنگ آمل – ۱۳۶۲ تیم پینگ پنگ آمل – ۱۳۴۹

» توللی