رژه دانش آموزان ۱۳۴۳ اردوی دانش آموزی کرسنگ سال ۱۳۵۴ ورزشکاران آموزشگاههای آمل در مسابقات گنبد سال ۱۳۳۷ تیم ورزشی آمل دهه ۳۰ تیم بسکتبال دانش آموزی آمل سال ۳۶ تیم بسکتبال آموزشگاههای آمل سال ۳۶-۳۵ تیم بسکتبال آمل سال ۳۶-۱۳۳۵

» دانش آموز