ورزش دانش آموزان در محوطه ی میر بزرگ سال ۱۳۱۴ خانم نیره ناهید کلاس ششم ابتدایی دبستان بامداد – ۱۳۴۲ دبستان فرهنگ – ۱۳۲۷

» دبستان