اجرای تئاتر دانش آموزی – ۱۳۴۹ تئاتر در دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۹

» دبیرستان