اردوی ناصرالدین شاه در رینه لاریجان 1254 خورشیدی

چادر های اردوی ناصرالدین شاه در رینه لاریجان در سفر به مازندران

عکس از سفر ناصرالدین شاه (احتمالا مهر 1254 خورشیدی)