کارت پایان خدمت سربازی ۱۳۳۱ سرباز دهه ی ۲۰ سرباز ۱۳۰۵-۱۳۱۰ خدمت سربازی – ۱۳۱۲ عکس سرباز وظیفه ۱۳۳۱ برگ موقت پایان خدمت سربازی ۱۳۳۱ رژه سپاهیان دانش در آمل سال ۱۳۴۰

» سرباز