کارت پایان خدمت سربازی ۱۳۳۱ کارت معافیت سال ۱۳۳۲ سرباز دهه ی ۲۰ سرباز ۱۳۰۵-۱۳۱۰ معافیت پزشکی – ۱۳۵۱ عکس سرباز وظیفه ۱۳۳۱ برگ موقت پایان خدمت سربازی ۱۳۳۱

» سربازی