نامه اداری مالیات قریه تیریجان بلوک دابوی آمل سال 1298 خورشیدی

سند مالیات قریه تیریجان آمل

سند مالیات قریه تیریجان آمل

سند

نامه اداری مالیات قریه تیریجان بلوک دابوی آمل به نصر الله خان سلطان – 11 میزان سال 1298 خورشیدی

با سپاس از جناب آقای علی محمد افضلی به خاطر ارسال این سند