مدرسه شاهاندشت دهه ی ۵۰ دانش آموزان سیکل اول دبیرستان پهلوی آمل – سال ۱۳۱۸ خورشیدی گروه سرود فولکلور آمل – سال ۱۳۵۰ گواهی نامه اکابر ۱۳۳۸ سید فضل الله جلالی مقدم شاهاندشتی میرزا جمال رسولی مدرسه دانش ۱۳۱۶ ورزش دانش آموزان در محوطه ی میر بزرگ سال ۱۳۱۴ خانم نیره ناهید دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل – سال ۱۳۴۹ دبستان دانش آمل – سال ۱۳۱۶ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ دبستان ملی دانش (تکیه اسک) ۱۳۰۸ خورشیدی مدرسه پاشا کلا دشت سر دهه ۴۰ مراسم سرودخوانی پیش آهنگان آمل ۱۳۴۰ سمینار دانش آموزان کلاس پنجم ۱۳۴۶ سال ۱۳۴۵ – رژه دانش آموزان دبیرستان پهلوی رژه دانش آموزان ۱۳۴۳ مسابقات آموزشگاههای مازندران ۱۳۴۰ گنبد قهرمانی آموزشگاه های مازندران سال ۱۳۳۹

» مدرسه