نقاشی آبرنگ از پل قدیم آمل در ۱۹۰ سال پیش پرتره با قلم سیاه – دوره رضاشاه البرز کوه – نقاشی کمال الملک دورنمای لار – نقاشی کمال الملک اردوی ناصر الدین شاه در بلده – نقاشی کمال الملک – ۱۲۶۵ خورشیدی

» نقاشی