بروشور نمایشنامه در حضور باد – ۱۳۵۵ بروشور نمایشنامه جان نثار – ۱۳۵۳ بروشور نمایشنامه کوفا – ۱۳۵۶ اجرای تئاتر دانش آموزی – ۱۳۴۹ تئاتر در دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۹ اجرای تئاتر در آمل – ۱۳۱۶

» نمایش