گواهی مالکیت فاطمه سلطان خانم – ۱۲۶۴ خورشیدی سفر به نیاک – ۱۳۳۴ نیاک – سال ۱۲۹۹ خورشیدی نیاک – سال ۱۳۰۷

» نیاک