قرآن وقف شده به تکیه امیری لاریجان – ۱۲۸۰ خورشیدی مدرسه پاشا کلا دشت سر دهه ۴۰ معافیت پزشکی – ۱۳۵۱ خانوادگی – دهه ۴۰ بازگشایی شرکت تعاونی روستا – ۱۳۴۶ مدرسه پاشاکلا – دهه ۴۰ مدرسه پاشاکلا افتتاح شرکت تعاونی پاشاکلای دشت سر ۱۳۴۶ مدرسه پاشاکلا دشت سر – دهه ۴۰ مدرسه پاشاکلا دشت سر – دهه ۵۰ مدرسه پاشاکلا دشت سر – اوایل دهه ۴۰ برگ موقت پایان خدمت سربازی ۱۳۳۱

» پاشاکلا